Regulamin świadczenia usług kosmetycznych

(zmiany regulaminu ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem)

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w STUDIO OBSESSION Anna Moj-Kowalska zwanego dalej „Salonem”.
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych.

   

§ 2
Klienci

 

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna (bez objawów infekcji wirusowej lub bakteryjnej dróg oddechowych oraz niemająca w ostatnich 14 dniach kontaktu z żadną chorobą zakaźną przenoszoną drogą kropelkową lub poprzez bezpośredni kontakt ze skórą lub błoną śluzową zakażonego, np. przeziębienie, grypa, covid-19, ospa, odra, świerzb, rotawirus („jelitówka”), itd., itp.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3
Pracownicy

 

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpienie do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.
 6. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

   

§ 4
Higiena i bezpieczeństwo

 

 1. Personel Salonu obsługuje klientów w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz w przyłbicy lub na stanowisku przedzielonym osłoną z przezroczystego materiału zmywalnego środkami do dezynfekcji. Zabiegi wykonywane są w rękawiczkach jednorazowego użytku.
 2. Klient w Salonie zobowiązany jest do noszenia czystej (świeżej) maseczki ochronnej podczas wszystkich zabiegów, które to umożliwiają oraz w czasie międzyzabiegowym.
 3. Klient po wejściu do Salonu zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni i przedramion. Jeśli posiada rękawiczki ochronne zobowiązuje się do umieszczenia ich w oznaczonym pojemniku na zużyte rękawice i maski. Klient zobowiązuje się do wizyty w Salonie bez biżuterii w obrębie dłoni i przedramion (pierścionki, obrączki, bransoletki i zegarki), która utrudniałaby proces dezynfekcji.
 4. Klient po wejściu do Salonu zobowiązany jest do wypełnienia ankiety wstępnej kwalifikacji, gdzie konieczne jest podanie danych osobowych. Klienci, którzy nie wyrażają zgody na wypełnienie ankiety nie będą obsługiwani. Po wypełnieniu ankiety dodatkowo dezynfekujemy dłonie. Ankieta zawiera zapytania o aktualny stan zdrowia, możliwość kontaktu w ostatnich 14 dniach z źródłami zakażenia koronawirusem (inna osoba zakażona w otoczeniu, kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie, pobyt w szpitalu lub innej placówce medycznej, praca w otoczeniu o wysokim prawdopodobieństwie zakażenia, np. placówka medyczna, dom opieki itp.). Personel zastrzega sobie prawo do możliwości pomiaru temperatury ciała Klienta.
 5. Podczas przebywania w Salonie zakazuje się ściągania maski ochronnej bez wyraźnego wskazania przez personel. Zakazuje się spożywania posiłków i napojów. Nie będzie serwowana kawa ani inne napoje.
 6. Podczas pobytu w Salonie zakazuje się korzystania z telefonów komórkowych, ze względu na możliwość zanieczyszczenia wcześniej zdezynfekowanych dłoni. Wyciszony telefon i inne przedmioty wartościowe przechowywać należy przy sobie w torebce lub innym miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 8. Wszystkie powierzchnie z jakimi klient ma kontakt w czasie przebywania w Salonie, w tym klamki, dozowniki itp., dezynfekowane są po każdorazowym kontakcie klienta z tymi powierzchniami.
 9. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 10. Pracownicy Salonu z objawami infekcji dróg oddechowych lub innych chorób zakaźnych wyłączani są ze świadczenia usług do czasu wyleczenia.
 11. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 12. W Salonie mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

 

§ 5
Świadczenie usług kosmetycznych

 

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 5. Klient jest obowiązany do nieposiadania w czasie Zabiegu jakiejkolwiek biżuterii. Wszelkie kosztowności winny być przechowywane przez Klienta na jego odpowiedzialność.
 6. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 7. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 8. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

§ 6
Płatność

 

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz w Internecie pod adresem: www.studio-obsession.pl
 2. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu.
 3. Terminal płatniczy jest przemywany środkiem do dezynfekcji po każdym użyciu.
 4. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 5. W Salonie dostępne są także Karnety, płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

 

§ 7
Odpowiedzialność

 

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Salon ponosi odpowiedzialność za powierzone do przechowania okrycia wierzchnie, o ile w Salonie znajduje się wydzielone miejsce na ich pozostawienie lub inne rzeczy, jeśli przyjęto je wyraźnie na przechowanie. Salon nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu
 5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

 

§ 8
Rezerwacje

 

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie lub przez fanpage na Facebooku.
 2. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.
 3. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
  Ad. 3. Ze względu na ograniczenia w ilości osób jakie mogą przebywać w Salonie klient zobowiązuje się stawiać punktualnie na umówioną godzinę, bez osób mu towarzyszących.
 4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 6. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

§ 9
Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

 

§ 10
Pozostałe postanowienia

 

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Na terenie Salonu uprasza się o wyciszenie telefonów komórkowych, aby nie przeszkadzać innym klientom oraz o zminimalizowanie prowadzenia rozmów. Zakazuje się jakiegokolwiek używania telefonów podczas wykonywania zabiegów, ponieważ często ma to wpływ na efekt i czas ich trwania.
 3. Salon nie jest miejscem przystosowanym i bezpiecznym do przebywania dzieci do lat sześciu.
 4. Zakazuje się wizyt z osobami towarzyszącymi, szczególnie z dziećmi. Dzieci mogą przebywać w Salonie pod opieką rodzica lub opiekuna, wyłącznie jeśli są pacjentami podologa.
 5. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 2020 r.

 

 

Informacja dla klientów STUDIO OBSESSION Anna Moj-Kowalska

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO zastępuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym informujemy, iż od 25 maja 2018roku Klientom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez STUDIO OBSESSION Anna Moj-Kowalska oraz będą obowiązywały poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych (ADO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma STUDIO OBSESSION Anna Moj-Kowalska z siedzibą przy ul. Pocztowej 7/4, 41-710 Ruda Śląska, NIP 641 234 93 01, tel. 509 502 336

2. Cele przetwarzania danych osobowych.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez STUDIO OBSESSION Anna Moj-Kowalska jest kontakt w celu określenia warunków realizacji usług kosmetycznych i szkoleniowych zgodnie z PKD, gromadzenie dokumentacji zabiegowej (zgody na wykonanie zabiegów, dokumentacja fotograficzna itp.), przesyłanie ofert handlowych, przygotowywanie wycen, przyjmowanie zamówień oraz ich obsługa i realizacja.

3. Odbiorcy danych osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, firmy spedycyjne i współpracujące w realizacji szkoleń i zamówień na mocy stosownych umów z Administratorem Danych Osobowych.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Okres przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez STUDIO OBSESSION Anna Moj-Kowalska , przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy przesłanie informacji na adres e-mail: annamoj@interia.pl

6. Skarga do organu nadzorczego.
W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzegania przepisów jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie niezbędnych danych spowoduje brak możliwości realizacji usługi/zamówienia lub wykonania czynności niezbędnych do realizacji usługi/zamówienia.

8. Profilowanie danych osobowych.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane.

9. Źródła pochodzenia danych osobowych.
Dane pozyskiwane są od osoby, której dane dotyczą. Dane mogą również pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak: bazy REGON, NIP, CEIDG, GUS, KRS.